Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ

gazovi-instalaciiФирма „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, както следвa:

1. Газови съоръжения и инсталации за природен газ:

– Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
– Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „Лайт Инспект“ ООД за технически надзор на газовите уреди, газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации за природен газ:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – веднъж 12 месеца;
– газови уреди – веднъж на 24 месеца;
– периодични с изпитване на якост – най-малко веднъж на 10 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя на съоръжението;


ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ (ГСИ ПГ)

ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ (ГСИ ПГ)


2. Газови съоръжения и инсталации за пропан бутан:

– Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
– Газови уреди;


Видове технически прегледи извършвани от „Лайт Инспект“ ООД, гр. Пловдив на газови съоръжения и инсталации за пропан бутан:
– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж на 8 години;
– газови уреди – веднъж на 12 месеца;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя на съоръжението;


ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОПАН БУТАН (ГСИ ВВГ)

ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОПАН БУТАН (ГСИ ВВГ)

TOP