Услуги – технически надзор на СПО

„Лайт Инспект“ ООД е фирма лицензирана и регистрирана за извършване на технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО). Нашият екип е изграден изцяло от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен и доказан опит в сферата на техническия надзор на съоръжения. „Лайт Инспект“ ООД предлага следните услуги:

Технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW

Технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kWТехнически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW
Технически надзор на съдове под налягане
Технически надзор на повдигателни съоръжения
Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ
Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода
Технически надзор на ацетиленови уредби

Технически надзор на съдове работещи под налягане

Технически надзор на съдове работещи под налягане- технически надзор на стационарни метални съдове, чието произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. - технически надзор на съдове, работещи при свръхналягане до 1,6 MРa и температура на стените на съда по-висока от 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.

Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода

Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща водаСтационарни, метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C, включително и чиито произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен и втечнен въглероден газ (ВВГ)

Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен и втечнен въглероден газ (ВВГ)"Лайт Инспект" ООД – гр. Пловдив е лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на газови съоръжения, както и инсталации за природен газ и втечнен въглеводороден газ. - Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации или котли в административни, жилищни и обществени сгради, уреди за природен газ, компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции.

Технически надзор на асансьори

Технически надзор на асансьори"Лайт Инспект" ООД извършва техническия надзор в съответствие с наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори приета с ПМС № 75 от 01.04.2003. Обхватът на техническия надзор включва: - асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и строителни съоръжения - малки товарни асансьори.

Проверка на газсигнализатори

Проверка на газсигнализаториВъв връзка с изпълнение на изискванията на чл. 132, ал. 2 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 21 септември 2004г.) Ви уведомяваме, че за осигуряване на безопасна експлоатация на инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, ползвателят на тези съоръжения е длъжен да осигури ежегодни функционални изпитвания на сигнализаторите за газ.

Консултантски услуги

Консултантски услугиКонсултации за фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Консултации при организация на дейността по провеждане на технически надзор, регистрация и проверки на съоръжения с повишена опасност

Периодично обучение

Периодично обучениеПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И Във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба "Лайт Инспект" ООД – гр. Пловдив провежда обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
TOP