Технически надзор на стационарни котли
Стационарни котли +

Технически надзор на стационарни котли

Лайт Инспект ООД осигурява и извършва технически надзор и проверка на стационарни котли с топлинна мощност в размер над 116,3 kW
- парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
- водогрейни котли, с работна температура на нагрятата вода до 130° C включително
Технически надзор на съдове под налягане
Съдове под налягане +

Технически надзор на съдове под налягане

- технически надзор на стационарни метални съдове, чието произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
- технически надзор на съдове, работещи при свръхналягане до 1,6 MРa и температура на стените на съда по-висока от 200°С, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.
Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ(ВВГ)
Природен и втечнен въглероден газ +

Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ(ВВГ)

"Лайт Инспект" ООД – гр. Пловдив е лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на газови съоръжения, както и инсталации за природен газ и втечнен въглеводороден газ (ВВГ).
- Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации или котли в административни, жилищни и обществени сгради, уреди за природен газ, компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции.
Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода
Стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода +

Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода

Стационарни, метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C, включително и чиито произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
Технически надзор на асансьори
Технически надзор на асансьори +

Технически надзор на асансьори

"Лайт Инспект" ООД извършва техническия надзор в съответствие с наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори приета с ПМС № 75 от 01.04.2003.
Обхватът на техническия надзор включва:
- асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и строителни съоръжения
- малки товарни асансьори.
Проверка на газсигнализатори
Проверка на газсигнализатори +

Проверка на газсигнализатори

Във връзка с наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ви уведомяваме, че за осигуряване на безопасна експлоатация на инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, ползвателят на тези съоръжения е длъжен да осигури ежегодни функционални изпитвания на сигнализаторите за газ.
Периодично обучение
Периодично обучение

Периодично обучение

Във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба на съоръжения с повишена опасност - "Лайт Инспект" ООД – гр. Пловдив провежда обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Опреснителни курсове за поддържащ и обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност.
Консултантски услуги
Консултантски услуги +

Консултантски услуги

"Лайт Инспект" ООД е фирма лицензирана за извършване на годишни прегледи и технически надзор. Компанията също така предлага и консултации за фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд свързани с наредбите за СПО. Консултации при организация на дейността по провеждане на технически надзор, регистрация и проверки на съоръжения с повишена опасност(СПО)
Повдигателни съоръжения
Повдигателни съоръжения

Повдигателни съоръжения

"Лайт Инспект" извършва техническия надзор се извършва в съответствие с в съответствие с НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения Приета с ПМС № 174 от 14.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2006 г., в сила от 26.08.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм. и доп. бр.73 от 18.10.2010 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"

Фирма „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив е ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С“ – СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ РЕГ. № 68 ОКС

Light Inspect

"Лайт Инаспект" ООД е вашият коректен и сигурен партньор за технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Нашият екип е изграден изцяло от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен и доказан опит в сферата на техническия надзор на съоръжения. Специалистите по технически надзор в „Лайт Инспект“ ООД, гр. Пловдив извършват:

- Оценка и заверка за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми, определени с наредбите по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите проектантска и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съответните СПО, в частта им, която се отнася до тези съоръжение и техническата документация за ремонт.

- Регистриране на съоръжения с повишена опасност;

- Първоначалени и периодични технически прегледи с и без изпитване на якост;

- Консултантски услуги, извършване на експертизи на съоръжения с повишена опасност и документация.

Нашата цел е безопасност при монтаж, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения с повишена опасност, а девиза ни е "БЕЗОПАСНОСТ, РЕСПЕКТ, СИГУРНОСТ". Нашата компания има разработена и внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2012 и притежава лицензия за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност № 759 от 09.09.2015, издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
TOP